Изберете страница

Стойността на инвестицията в една мрежова фотоволтаична електро централа (ФЕЦ) с мощност 30kW е условно променлива и зависи от редица фактори. Тази стойност изцяло е обусловена не само от самата мощност на централата, но и от различни други аспекти, които се отнасят до процеса на изграждане, експлоатация и поддръжка на самата фотоволтаична система.

Първо, един от ключовите фактори, които определят стойността на инвестицията, е типът на оборудване, което ще бъде използвано. Това включва както самите фотоволтаични панели, така и останалата техника, която е необходима за функционирането на централата.

Второ, разположението на имота, върху който ще се разположи ФЕЦ, също влияе върху стойността на инвестицията. Например, ако мястото за монтиране е труднодостъпно или изисква допълнителни строителни дейности, това ще увеличи началните разходи.

Трето, типът конструкция, върху която ще се монтират панелите, може да има значително влияние върху крайната цена. Някои конструкции могат да изискват допълнително укрепване или модификации, за да поддържат тежестта и размерите на панелите.

Важно е да се отбележи, че цените на оборудването също често се менят в зависимост от търсенето и предлагането в даден момент. Това може да води до значителни колебания в стойността на инвестицията.

В момента ние предлагаме пълен пакет услуги, който включва проектиране, доставка на оборудване, изграждане и пускане в експлоатация на ФЕЦ 30kWp. Общата стойност на тази услуга е между 42 000лв и 44 000лв с включено ДДС. Тази цена е обща ориентировъчна стойност и може да варира в зависимост от специфичните изисквания и условия на всеки конкретен проект.

Възвръщаемостта на инвестицията се базира в голяма степен на договорената преференциална цена за изкупуване. Цената за изкупуване се установява от решение на КЕВР всяка година на 1-ви юли. Цената остава непроменена за периода на договора за изкупуване, но не по-дълго от 31.12.2035 година. След тази дата, всички фотоволтаични централи преминават към продажба на генерираната от тях електроенергия на отворения пазар.

Считано от 1-ви юли 2023г., енергията от ФЕЦ с мощност от 5 до 30 киловата включително ще бъде изкупувана на преференциална цена от 172,88 лв за МWh без ДДС. Според законодателството, електроразпределителните компании са задължени да изкупят всичката енергия, генерирана от тези ФЕЦ, до максимум 1 406 работни часа на системата годишно. Обикновено една 30kW ФЕЦ в България произвежда от 35 до 40mWh енергия ежегодно, което се побира в рамките на позволеното количество за изкупуване на преференциални цени.

0,03 х 1 406=42,18 mWh

Производството осигурява на инвеститора годишен доход от фотоволтаична централа 30 KW е между 6 500 и 7 000 лева. Получаваните приходи се изменят от месец до месец, в зависимост от сезона и силата на слънчевата светлина през определения период.

Само такси и данъци върху допълнителните приходи са разходите, свързани с фотоелектрическите централи (ФЕЦ). Не е необходимо никакво техническо обслужване на системата. За постигане на оптимална ефективност в работата на соларните панели е важно редовното им почистване.