Изберете страница

Подробности за фотоволтаични системи

Допълнителни уточнения:

Проекти и узаконяване – Плащат се допълнително:

Проект – част КонструкцияЦена без ДДС: 350 лв.
Проект – част ЕлектроЦена без ДДС: 550 лв.
Съгласуване на документи ЕРП/ЕСО/Община (без включени изискуеми такси от посочените институции) – В случай, че поемем озаконяването на проектаЦена без ДДС: 1000лв.

Описанието на ФЕЦ включва следните спецификации:

 • максималната мощност, достигаща до СПОРЕД ИЗБРАНАТА КОНФИГУРАЦИЯ
 • генерирана от фотоволтаични панели, инсталирани на покрива.
 • Батерийният капацитет е около СПОРЕД ИЗБРАНАТА КОНФИГУРАЦИЯ
 • Структурата, предназначена за слънчевите панели, е изработена от специализиран поцинкован материал, като всички използвани материали и крепежни елементи са устойчиви на корозия.
 • Гаранционният период на продукта е 15 години.

Цена с включени доставка, монтаж и услуги за:

 1. Инвертор
 2. Фотоволтаични панели
 3. Носеща алуминиево стоманена конструкция за монтаж на фотоволтаични панели с профили за закрепване на панелите
 4. DC окабеляване вкл. соларен кабел, DC конектори, силови кабели, крепежни елементи и спомагателни материали. Всичко до Табло ФЕЦ.
 5. Ел. Табло ФЕЦ със защитна и комутационна апаратура
 6. Настройка на инверторите и пуск в експлоатация
 7. Доставка и транспорт
 8. Заземителна инсталация
 9. Контролни измервания на фотоволтаичната инсталация от акредитирана лаборатория и издаване на сертификати.
 10. Осигуряване на технически персонал при провеждане на 72-часови проби и поставяне под напрежение на ФЕЦ

НЕ е включено в офертата:

 • Видеонаблюдение
 • Охранителна система и мониторинг
 • Застраховка на ФЕЦ. (Може да се предложи допълнително при желание)
 • Последваща поддръжка и почистване.
 • Мълниезащитна инсталация.

Гаранционни срокове и валидност:

 • Фотоволтаични модули/панели – 12г на материалите и 25г на производителността и съгласно гаранционните условия на производителя
 • Деградация на PV панелите под 2% за първата година.
 • Батерия – 5г и съгласно гаранционните условия на производителя.
 • Инвертор – 10г и съгласно гаранционните условия на производителя.
 • Гаранционни срокове за СМР – съгласно ЗУТ и съгласно НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ ( 5 години )

Документация към офертата:

 1. Техническа спецификация и сертификати на използваните материали
 2. Проект, визуализация и икономическа обосновка за възвращаемост на инвестицията

Етапи при изграждане на ФЕЦ:

 1. Предварителен проект и съгласуване с клиента
 2. Идеен проект за входиране на „Искане за проучване условията за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа по реда на чл.24, т.1 от ЗЕВИ“.
 3. Проектиране на всички части – електро, конструкция, ФЕЦ.
 4. Съгласуване на всички документи и процедури.
 5. Авторски надзор.
 6. Доставка на материалите до обекта – фотоволтаични панели, инвертори, конструкция, батерии, кабели и др.
 7. Осъществяване на монтажните дейности.
 8. Проверка на изправност на фотоволтаичната система и монтажните дейности.
 9. Настройка и пуск на системата. Въвеждане в експлоатация.

Условия и срокове

 • 80% първоначално плащане при одобрение на офертата. Необходими за поръчка на оборудването.
 • 15% при доставка на материалите по офертата на посочения адрес на обекта.
 • 5% след изпълнение на обекта и подписване на ППП.
 • Гаранцията на производител не обхваща транспортните разходи, които могат да възникнат за удовлетворяване на гаранцията
 • Всички допълнителни разходи възникнали по време на офертата се заплащат по ценова листа на Солар ОН.
 • Срок на доставка на оборудването до 90 дни след направено плащане на аванса.
 • Монтаж на оборудването е след доставка или по-предварително съгласуван график. Може да бъде изменен при форсмажорни обстоятелства и неблагоприятни метеорологинчни условия.
 • Офертата е ориентировъчна. Ще се оптимизира и финализира, след изготвяне на електро и конструктивен проекти.
 • Цените в офертата важат само при цялостно изпълнение.
 • Цената не включва окабеляване на външна връзка. От инверторите до мястото на присъединяване.
 • Договори за абонаментна поддръжка се предоставят след договор за изпълнение.
 • В офертата не са включени апаратура изискуема от ЕРП или системи за отчитане към ЕСО или Митница.
 • В офертата не са включени такси за присъединяване и общински такси.

Ние ви предлагаме:

 1. Предварително проучване и проектиране на идеен проект с рекапитулация за възвращаемост на инвестицията.
 2. Документална подготовка за подаване на заявление към електроразпределителното дружество, за получаване на Становище за присъединяване на ФЕЦ.
 3. Доставка на качествено оборудване от доказани производители на отлични цени.
 4. Инсталация и настройка от сертифицирани соларни инсталатори.
 5. Гаранционно и извънгаранционно обслужване.
 6. Дистанционен мониторинг и анализиране.
 7. Профилактика и абонаментно обслужване за поддръжка и почистване.
 8. Съдействие при избора на Търговец за изкупуване на произведената ел. енергия.
 9. Съдействие при избора на застрахователна компания за застраховане на централата.

*Всички изображения са с илюстративна цел.