Изберете страница

Как да кандидатстваме в програмата ЕС по Плана за Възстановяване за Европрограми за фотоволтаични системи 2024 и какви са изискванията.

Отговорим на всички ваши въпроси на това място. Ето какво можете да предвидите в този текст:

 • какви физически лица могат да получат финансиране за слънчеви панели за ток;
 • критерии за одобрение за фотоволтаици за собствени нужди;
 • какво финансира програмата – Фотоволтаични системи до 10KW и слънчева система за гореща вода;
 • колко жилища ще се финансират по тази програма.

Ако имате нужда от консултация, не се колебайте да се свържете с нас на info@fotovoltaichni-sistemi.bg или 0886 197 106

Подходящи фотоволтаични системи за програмата:

Стратегията за възраждане и устойчивост отваря множество нови врати за домакинствата да усъвършенстват своя живот – многото от тях са тесно свързани с целите на Европейския Съюз. Глобалното затопляне и радикалното увеличение на цените на електроенергията са двата главни мотива, които насочват значителен дял от европейските средства към мерки за подобряване на енергийната ефикасност и преход към зелена енергия. Отличителното в настоящия програмен период, обаче, е по-голямата набор от мерки, по които домакинствата могат директно да подават заявления и да получават финансова подкрепа.

Процесите на кандидатстване обикновено са доста комплексни, често не са подробно описани и предизвикват множество въпроси. Затова екипът на Реалистимо събра и обобщи за Вас най-често срещаните въпроси, заедно с техните решения.

Какви физически лица могат да получат финансиране на фотоволтаични системи

Правото да кандидатстват за финансиране от дадена програма или проект е предоставено на физическите лица, които са български граждани, както и на чужденците, които имат статут на постоянно пребиваващи на територията на България. Това включва не само българските граждани по рождение, но и тези, които са придобили българско гражданство по натурализация или други законни средства.

Относно чужденците, важно е да се отбележи, че е необходимо те да имат статут на постоянно пребиваващи в България. Това означава, че те трябва да имат официално разрешение за постоянно пребиваване, което е издадено от българските имиграционни органи.

В допълнение към гражданството и статута на постоянно пребиваване, кандидатите трябва да живеят в собствена еднофамилна къща или собствен апартамент в многофамилна сграда. Това означава, че те трябва да имат собственост на жилището, в което пребивават, било то еднофамилна къща, предназначена за пребиваване на едно семейство, или апартамент в многофамилна сграда, където живеят повече от едно семейства.

Тези критерии са важни, тъй като те определят кръга от хора, които могат да се възползват от възможностите за финансиране. Те са създадени, за да гарантират, че финансирането ще бъде предоставено на тези, които имат най-голяма нужда от него и които са в състояние да използват финансите по най-ефективен начин.

Критерии за одобрение за фотоволтаици за собствени нужди

Преди да се заемем с отговора на този въпрос, трябва да подчертаем, че всеки човек има правото да се кандидатства и да бъде финансиран за фотоволтаичен проект за едно конкретно жилище.

 • За да кандидатства, лицето трябва да бъде притежател или съвместен притежател на имота и да има минимум 51% от идеалните доли от него. В случай, че е съвместен притежател, но с по-малък процент от идеалните доли, е задължително при подаване на документацията да представи и писмено съгласие от останалите притежатели за кандидатстването;
 • Домът трябва да бъде основен за лицето, което се кандидатира. Можете да зададете едно жилище като основно чрез отдела за Местни данъци и такси във вашия населен пункт. Ето и списък на областните управления по „Местни такси и данъци“ в различните градове:
 • Домът трябва да се намира в установените границите на съответната община на населеното място;
 • Адресът на жилището не трябва да бъде свързан с регистрацията на търговска организация или юридическо лице, което има нестопански цели. Домът или апартаментът трябва да бъдат използвани строго за обитаване и нищо друго.
 • Едно ключово изискване, което е приложимо за апартаменти, разположени в многофамилни жилищни комплекти, е консенсусът на собствениците на етажната собственост. За да се кандидатства за получаване на финансиране за битова гореща вода или фотоволтаична система за домакинството, собственикът трябва да получи съгласието на останалите собственици. Убедителен документ, който се прикрепя към пакета с документи за кандидатстване, е копие от решението на Общото събрание на собствениците, което потвърждава, че минимум 67% от собствениците на идеални части от общите части подкрепят предложението.
 • В дома се налага използването на неколкозначни топлоизточници като печка, котел, камина и други, или източници на твърдо гориво (дърва и/или въглища) преди инсталирането и въвеждането в употреба на системата за домашна гореща вода или соларни панели за електричество.
 • За да бъде инсталирана и/или преди кандидатстване, в дома трябва да е имало консумация на електричество за поне половин година.
 • Изисква се предварително издадено строително разрешение за поставяне на соларна система за обезпечаване на домакинството с гореща вода или соларни модули.
 • Приложен към пакета с документи за кандидатстване е и предложението за доставка и инсталация на оборудването. Осигуряването на средства може да бъде одобрено и за вече построени инсталации след 07.06.2022 г. – в този сценарий се изискват документите за вече доставените и инсталираните уредби.
 • за жилището, за което кандидатствате, не бива да имате неплатени местни данъци и такси.

Какви проекти поддържа програмата: Системи за фотоволтаици с мощност до 10KW и системи за слънчева топла вода.

В момента информацията указва, че хората, които желаят да получат финансова подкрепа, ще трябва да се справят с разходите, свързани с покупката на оборудването, инсталацията и допълнителни разходи, като по-късно ще им бъде възстановена сумата за инсталацията. Повече подробности по темата се очакват с приближаването на старта на програмата.

Инициативата за подпомагане на индивидуални енергийни мерки, свързани с възобновяеми източници, в единични и обществени жилищни сгради предлага всеки дом, който има тази техническа опция, да използва финансова помощ за:

 • Създаване на соларни панели за домашно водоснабдяване. Според тази схема, максималният обем на безвъзмездната подкрепа за едно семейство може да достигне 100%, но не превишава 1960 лв.

или

 • Строителството на фотоволтаични системи с капацитет до 10 киловата е възможно за домовете. Въпреки това, домакинствата имат шанс да се възползват от до 70% безплатна финансова подкрепа, която може да достигне максимум 15 хиляди лева. Предвид факта, че стойността на една фотоволтаична система е приблизително 10 хиляди лева, тази подкрепа позволява и придобиването на батерии за слънчеви панели, които да акумулират енергията, произведена през дневните часове.

Определено е интересно да се отбележи една специфика, свързана със втората мярка, която се отнася до подпомагането на енергийно бедните домакинства. Тази мярка предвижда възможността за пълно финансиране на съответните действия, което означава, че помощта може да достигне до 100% безвъзмездна сума. Това е мерка, насочена към подкрепа на домакинствата, които се борят с енергийната бедност.

Но въпреки този важен аспект, се забелязва липсата на ясна дефиниция за това какво точно означава „енергийна бедност“. Това е проблем, тъй като без конкретно определение е трудно да се определи кои домакинства имат право на тази помощ. За да се избегне този проблем, е приет конкретен критерий, който помага при определянето на бенефициентите.

Според този критерий, пълното финансиране на фотоволтаична система с мощност до 10 kWt могат да получат домакинства, които през предишния отоплителен сезон са получавали помощи за отопление през зимата. Това позволява на домакинствата, които са имали история на получаване на подобна помощ, да бъдат приоритизирани при предоставянето на тези нови средства.

В крайна сметка, макар и да има някои неясноти около дефиницията на „енергийна бедност“, е ясно, че втората мярка е насочена към помощ на онези домакинства, които се борят най-много с този въпрос.

Колко жилища ще се финансират по тази програма

Програмата предвижда разпределяне на около 240 млн. лв., от които 140 млн. представляват безвъзмездно финансиране от Европейския съюз, докато останалите 100 млн. лв. са от национално публично и частно съфинансиране. Най-голяма част от тези средства – около 200 млн. лв. – се предвиждат за втората мярка, свързана с изграждането на фотоволтаични системи до 10 kWt. Се очаква около 9500 домакинства да получат подкрепа от тези средства, като Министерството на енергетиката определя, че поне 4000 от тези домакинства трябва да бъдат сред тези, които са получили помощи през последния отоплителен сезон.

Трябва да се отбележи, че построяването на слънчева система за домашно горещо водоснабдяване или фотоволтаична система с мощност до 10 kWt не прекъсва връзките с електроенергийните доставчици. Допълнително, процесът на кандидатстване обикновено включва участие от страна на мрежовия оператор, към който е прикачен Вашият имот.

Конкретни действия, които трябва да предприемете в процеса на кандидатстване

Преди да направите окончателното си решение дали да се кандидатствате за финансиране по някоя от двете предложени мерки, е важно да бъдете напълно информирани за това какви разходи те покриват и кои остават извън тяхното обхват.

Първо и най-важно, трябва да имате предвид, че средствата, предоставяни по тези две мерки, не включват капиталови разходи, свързани с консултации с професионалисти като конструктори и електроинженери. Тези услуги са критични за разработването на техническата част на проекта и обикновено са придружени от значителни разходи.

Второ, финансирането по тези мерки също така не покрива общинските такси, които се налагат при издаването на различни задължителни документи. Пример за такъв документ е разрешението за строеж, което се изисква съгласно Закона за устройство на територията. Тези такси могат да варират значително в зависимост от общината, в която се намира проектът, и от размера на самия проект.

Съответно, преди да се решите да кандидатствате за финансиране по някоя от тези мерки, е важно да проучите детайлно всички потенциални разходи, които биха могли да бъдат свързани със съответния проект. При необходимост, консултирайте се със специалисти, които биха могли да ви предоставят по-детайлна информация и/или да ви помогнат да изготвите бюджет за проекта.

В допълнение, Вие сте отговорни за реализацията на доставката и инсталациейто на соларната система за домашно топла вода или фотоволтаичен модул, при условие че той е одобрен и регистриран на уебсайта на Агентството за устойчиво енергийно развитие.

 • Първата стъпка, която трябва да предприемете, е да уведомите оператора на електрическата мрежа, че желаете да кандидатствате за една от предлаганите мерки. След това операторът ще ви предложи добавка към Договора за достъп и пренос на енергия, в която трябва да бъдат посочени специфичните технически изисквания за свързване на фотоволтаичната система. Един от ключовите елементи на този приложение е определянето на правата и задълженията на страните, които трябва да гарантират безопасността на енергийната система. Документът трябва да бъде предоставен в рамките на 14 дни. Задължително е да го получите преди издаването на строителния разрешение.
 • Следващата фаза включва консултации с инженер-проектирант и/или електроинженер за подготовка на необходимите технически документи (схеми, указания, чертежи, математически пресметки и други) в контекста на изпълнение на изискванията, определени от електроенергийния доставчик.
 • Заявлението за разрешение за строеж се изпраща до главния архитект на определената община, придружено от необходимите документи, предоставени от съответните специалисти. Важно е да се отбележи, че таксите и времето за издаване на този документ варират в зависимост от общината.
 • Продължава се поискването на специфична оферта от разпространителите на слънчеви системи и фотоволтаични уредби от предварително определеният списък. Преди да сте се насочили към това, е препоръчително да се ознайомите с базовите изисквания за системите, които са изложени в условията за участие в програмата. Техническите характеристики, изброени в офертата, трябва да съответстват на тези изисквания или да ги надхвърлят. Предложението включва цена, срокове за доставка и инсталация. Екстремно е съществено всички оферти да са прецизни и точни, тъй като те служат за доказателство на разходите по проекта. Въпреки това, пряко предвидени в програмата са до 15% допустимо увеличение на стойността на офертата. Такова обаче трябва да бъде обезателно включено в предварително направения бюджет на проектното предложение.
 • Процесът на кандидатстване се осъществява изцяло в дигитална среда, използвайки националната платформа ИСУН2020. Първоначално трябва да създадете свой профил в системата. След това изпълвате формата за кандидатстване и прикрепвате поисканите документи.
 • В случай, че този процес Ви се струва прекалено труден, можете да използвате съдействието и на специалисти в областта на европейските проекти.

Необходими документи за кандидатстване за финансиране на фотоволтаици за дома


Към момента програмата за финансиране на домакинства за изграждане на фотоволтаични системи с батерии за ток и топла вода още не е официално активна и е възможно да има промени в крайния си вид. Еко какво знаем до момента:

 • документ, който доказва българско гражданство, такова в друга страна-членка на ЕС или статут на постоянно пребиваващ в България;
 • документ за собственост на недвижимия имот, за който се кандидатства;
 • в случай на съсобственост – декларация за съгласие от съсобственика/ците;
 • в случай, че се касае за апартамент в многофамилна жилищна сграда – копие от решение на етажната собственост, което доказва съгласието на необходимото мнозинство за кандидатстване по процедурата;
 • декларация по образец;
 • удостоверение от общината, че жилището е основно за кандидата и се ползва само за жилищни нужди;
 • фактури или справка за ползване на електроенергия в жилището за период от 6 месеца преди кандидатстването. Ако става дума за вече изградена система (преди 07.06.2022) тези документи трябва да отразяват шестте месеца преди монтирането и пускането й в експлоатация;
 • разрешение за строеж за съответната система;
 • оферта за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съответните съоръжения или документи за монтажа и пускането им в експлоатация, ако става дума за финансиране на вече изградена система;
 • информация за техническите параметри на основните части от инсталацията, които съответстват или са по-добри от посочените в условията за кандидатстване такива;
 • фотографии, доказващи използването на неефективен източник на топлинна енергия или такъв на твърдо гориво. Това изискване отпада, ако се кандидатства за финансиране на вече монтирани и пуснати в експлоатация съоръжения.

Процесът на подобряване на енергийната ефективност на дома или бизнеса може да изглежда дълъг и труден, но при внимателен анализ ще откриете, че реалната възможност за подобряване на енергийната ефективност не само ще даде категорични резултати, но и ще бъде значително изгодна.

Първо, трябва да се отчете, че по-голямата енергийна ефективност ще доведе до значително намаляване на сметките за електроенергия. Това означава, че ще имате възможност да спестите значителни суми пари, които бихте могли да използвате за други цели.

Второ, спестените средства от подобрената енергийна ефективност ще замахнат далеч над разходите, свързани с консултации с професионалисти в областта на енергийната ефективност, както и над държавните такси за някои разрешителни, които може да са необходими за осъществяване на подобренията.

Трябва да отбележим, че тази статия е представена с информативна цел. Параметрите на програмата за подобряване на енергийната ефективност, както и всички свързани с нея политики и процедури, могат да бъдат променени преди официалното и стартиране. Затова е съвсем възможно някои от подробностите, които споменаваме тук, да се променят преди да сте готови да започнете с подобренията.

Ето защо ви препоръчваме да следите новостите около програмата редовно, за да сте в крак с последните промени и да може да вземете най-информираните решения за подобряване на енергийната ефективност на вашия дом или бизнес.

Ако имате нужда от консултация, не се колебайте да се свържете с нас на info@fotovoltaichni-sistemi.bg или 0886 197 106