Изберете страница

Законодателното предложение, направено от народния представител Даниел Петров, засяга въпроса за използването на земеделски земи от общинския поземлен фонд, които са обозначени за трайно ползване като пасища, мери и ливади. Според новия текст в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), тези земи могат да бъдат предоставяни за изграждане на фотоволтаични централи, но само при определени условия.

Едно от ключовите ограничения, които се предвиждат, е, че тези земи не трябва да са били заявявани за подпомагане от животновъди през последните три години. Това означава, че ако дадена земя е била използвана за подпомагане на животновъдството в последните три години, тя не може да бъде отдадена за изграждането на фотоволтаични централи.

Второто условие е, че не трябва да има сключени договори за наем на тези земи. Това е още едно ограничение, което предпазва интересите на наемателите и гарантира, че земите ще продължат да се използват за земеделска дейност, освен ако не са изпълнени горепосочените условия.

Предложението за промени в ЗСПЗЗ включва и промени в Закона за опазване на земеделските земи. Това е важна стъпка, която показва стремежа на законодателя да балансира между потребността от развитие на обновяемата енергия и необходимостта да се запази и защити земеделската земя.

Процедурите, които са започнати преди активирането на промените в ЗСПЗЗ, ще бъдат завършени по предишния метод. Всички партии в парламента единодушно подкрепиха закона, който ще набере сила от първи януари, с няколко малки изключения.

Изграждането на големи фотоволтаични паркове, породено от треската за соларна енергия, се превръща в натоварване за местните общини, които трябва да осигурят подходящи терени за изграждане на тези обекти. Така го заяви Даниела Божинова, председател на партия „Зелено движение“. Тя посочи примера с община Средец и по-специално село Дюлево, което се превръща в център на бъдещ енергиен парк с обща площ от 8 300 дка. Разположението на този енергиен парк води до промени в местното земеделие, като местните животновъди са принудени да користят пасища извън землището на селището.

Въпросът с разпределението на земята и нейното надлежащо използване беше обсъждан и в контекста на измененията на Закона за земите. След като всички текстове за изменение на този закон бяха приети, председателят на Комисията по земеделие Десислава Танева изрази благодарност към колегите си за подкрепата, която те оказаха на българските земеделски производители в този процес.

Според Божинова, ситуацията в община Средец е алармираща и изисква по-сериозно внимание към въпроса за земята и нейното ползване. Тя подчерта, че промените в Закона за земите трябва да отразяват интересите на всички страни, включително местните общности и земеделските производители, както и да спомагат за устойчивото развитие на енергетиката в страната.

Считаме, че приетите промени представляват малка стъпка в посока стимулиране на дългосрочните инвестиции, подпомагане на младите и малките земеделски стопанства и устойчивост в използването на земята и ресурсите ни. Изказваме благодарност към всички, които допринесоха за тази промяна през годините, обяви председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите, Илия Проданов.