Изберете страница

Практиката за смяна на статута на обработваемите земеделски земи с цел превръщането им във фотоволтаични централи е на път да бъде окончателно прекратена. Това е резултатът от решенията, взети в Народното събрание, което гласува промени в Закона за собствеността и ползването на земеделската земя. Предложението за промени в закона беше внесено от народния представител от политическата партия “Възраждане”, Даниел Петров.

Подобни действия са предприемани в миналото, но имаха за цел да се осигури по-ефективно използване на земеделските земи. Въпреки това, последните години наблюдавахме нарастваща тенденция за превръщане на земеделски земи във фотоволтаични централи. Тази практика предизвика множество спорове и противоречия, поради които беше прието решение за промяна на законодателството.

Промените в закона се стремят да гарантират по-добро управление на земеделските земи, като се има предвид тяхната основна функция – производство на храни. Предложението за промяна в Закона за собствеността и ползването на земеделската земя е доказателство за ангажимента на законодателите да защитят интересите на земеделските производители и да осигурят устойчиво управление на земеделските земи.

С промените в закона, се очаква да се прекрати практиката за смяна на статута на обработваемите земеделски земи с цел превръщането им във фотоволтаични централи. Тази стъпка е важна за запазането на баланса между нуждите от обновяема енергия и опазването на земеделските земи за селскостопански цели.

Вносителят обяви край на спорния и неморален процес на промяна на предназначението на общински пасища, ниви и ливади, за да станат фотоволтаични паркове. Не ще се допуска повече отнемане на пасища от стопаните на добитък, често без тяхното съгласие или дори знание. Не ще се позволява повече унищожаването на плодородната ни земя в служба на следващите лицемерни лобистически, частни или корпоративни интереси“, подчерта вносителят.

Промяната засяга пасища, мери и ливади, които са били обект на субсидиране през последните три години.

Парламентаристите гласуваха в подкрепа на предложението земеделски земи от Националния поземлен фонд да се дават под наем или аренда чрез провеждане на търг до физически лица с постоянен адрес в общината, в която се намират имотите, обект на търга. Допускат се и кандидатури от кооперации, еднолични търговци и юридически лица, които имат седалище или адрес на управление в съответната община, в която се намират предметните имоти, предпоставка е те да са собственици или ползватели на животновъдни обекти в рамките на общината или да развиват стопанска дейност на територията й.