Изберете страница

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в България недавно прие набор от нормативни промени, които имат за цел да облекчат процеса на присъединяване и изграждане на Възобновяеми Енергийни Източници (ВЕИ), както и на системи за съхранение на енергия. Тези промени са в отговор на нуждата от развитие и стимулиране на възобновяемата енергетика в страната.

Основната промяна е намаляването на административната тежест, която често бива посочвана като пречка пред потенциалните инвеститори в областта на възобновяемата енергия. Това стана възможно благодарение на промените в Наредба № 6, която регулира присъединяването на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи.

Промените са изготвени в съответствие с последните извършени промени в Закона за енергетиката (ЗЕ) и Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Тези законодателни промени са важен крачка за по-активно включване на възобновяемите източници в енергийния микс на страната.

Новата наредба така също подобрява и ускорява процедурите за издаване на разрешение за реализиране на инвестиции за производство на електрическа енергия от ВЕИ и за подаване на документи за присъединяване към съответната мрежа.

Едно от най-значимите опростяване на процедурите е свързано с проучването на условията за присъединяване към мрежата. Вече е необходимо само представянето на документ, удостоверяващ вещно право за строителство в имота, като по този начин отпада изискването за виза за проектиране или влязъл в сила Подробен Устройствен План (ПУП). Това значително намалява бюрокрацията и ускорява процеса на присъединяване.

Планирани са мерки всички досиета за изследване и включване на обект да се пращат според процедурата на Закона за е-управление, посредством системата за безопасно електронно предаване. Обмяната на данни може също да се осъществява чрез електронна поща.

При стабилизиране на споразумение за интеграция, операторът одобрява инвестиционния план единствено въз основа на съвместимостта на приобщаващите съоръжения с наложените технически стандарти и регулации за тяхното проектиране.

Изискването за представяне на работен проект за съоръженията за присъединяване при подписване на договор за присъединяване вече не е валидно. В регулациите са уточнени и съкратени сроковете за изследване и присъединяване в ЗЕВИ, както и за всички други видове обекти.

Тази директива позволява лесното интегриране на системи за генериране на електрическа енергия от обновяеми източници или потребителски уреди за производство на електричество с капацитет до 10.8 kW. Това значително ускорява и опростява инсталацията и включването на фотоволтаични системи на покриви и прилежащите към тях терени.

Регламентират са нови обществени отношения, свързани с разпределението на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа (ЗЕРМ), съответно с присъединяването на обекти на ползватели към такива мрежи. Уреждат се въпросите с присъединяването на затворените мрежи към други електрически мрежи, както и присъединяването на съоръжения за съхранение към мрежите.

Според новозаведената Наредба №6, в Наредба №3, която регулира лицензирането на дейности в сектора на енергетиката (НЛДЕ), са внесени промени. Основната цел на тези промени е да разширят и усъвършенстват съществуващата подзаконова нормативна уредба, която се отнася до процеса на лицензиране на операторите на затворени електроразпределителни и газоразпределителни мрежи. Освен това е предвидено да се даде възможност за издаване на лицензия преди мрежите да бъдат изградени. В същото време, е създадена специална процедура за получаване на лиценз за разпределение в ЗЕРМ, която осигурява пренос на енергия между енергийни обекти с интегрирана дейност.

Очаква се новото регулация да спомогне за увеличаване на числото на производителите на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, което от своя страна ще допринесе за нарастване на дела на произведената и използваната енергия от възобновяеми ресурси в енергийната структура на държавата. Промените и допълненията в Националното Законодателство за Достъп до Електроенергия и Природен Газ ще осигурят по-голяма прозрачност относно изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от субектите, които искат да получат лиценз за „разпространение на електрическа енергия и/или природен газ в затворена мрежа“.

Предстои Нареедбата да бъде обнародвана в „Държавен вестник“.